::: தமிழ் எக்காளம் :::: முழுவதுமா படிக்கவும் - இனிக்கும் செய்தியல்ல....!
தேனீக்கள் மட்டும் இந்த மண்ணில் இருந்து
மறைந்துவிட்டால், மனிதன் வாழ்வதற்கு
நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மிச்சம்
இருக்காது! ’ என்று சொல்லியிருக்கிறார்
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

110.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for '::: தமிழ் எக்காளம் :::: முழுவதுமா படிக்கவும் - இனிக்கும் செய்தியல்ல....!'