விமானம் நிற்கும் போது கழிவறை பயன்படுத்தக் கூடாது ஏன் | Why not use the bathroom when the plane stops !
அடிக்கடி விமானத்தில் பயணிக்கும் நபர்களுக்கு மட்டும் இது தெரிந்தி ருக்க வாய்ப்பி ருக்கிறது. ஆம், விமானம் டேக்-ஆப் மற்றும் லேண்டிங் ஆகும் சமயங் களில் பயணிகளை கழிவறை பயன்படுத்த அனுமதி க்க மாட்டா ர்கள்.

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'விமானம் நிற்கும் போது கழிவறை பயன்படுத்தக் கூடாது ஏன் | Why not use the bathroom when the plane stops !'