இணையநிலா: நான்
நான் இங்கே இல்லாதபோது
நீ என்னுடன் மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறாய்

நான் இங்கே இல்லாதபோது
உனக்கு இங்கே எதிராளி இல்லை

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

yinyang.png

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'இணையநிலா: நான்'