-அருணா செல்வம்- : இல்லை.. இல்லை... இல்லை...!!
ஒளிர்கின்ற பொருளெல்லாம் உயர்ந்த தில்லை!
ஊர்கின்ற உயிரெல்லாம் நடப்ப தில்லை!
குளிர்கின்ற காலமெல்லாம் கொடுமை இல்லை!

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

no-no-no.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for '-அருணா செல்வம்- : இல்லை.. இல்லை... இல்லை...!!'