வெற்றி வாழ்க்கை சாத்தியமே (தொடர் செய்தி, பகுதி 1) ~ ஜீவ அப்பம்
``நாம் நம்மில் அன்பு கூருகிறவராலே முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர் களாயிருக்கிறோமே'' (ரோமர் 8:37).
``நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயங்கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்'' ( 1 கொரிந்தியர் 15:57).
``நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தைக் குலைத்து, அதை நடுவிலிராதபடிக்கு எடுத்து, சிலுவையின்மேல் ஆணியடித்து; துரைத் தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்துகொண்டு, வெளியரங்கமான கோலமாக்கி, அவைகளின்மேல் சிலுவையிலே வெற்றிசிறந்தார்'' (கொலோசெயர் 2:14,15).


``கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்கப்பண்ணி, எல்லா இடங்களிலேயும் எங்களைக் கொண்டு அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்'' (2 கொரிந்தியர் 2: 14).

மேலே வாசித்த எல்லா வார்த்தைகளும் வேதாகமத்தில் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள அற்புதமான வாக்கியங்கள்.

இந்த வாக்கியங்களின் பொருள் என்னவென்றா, கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் நம்மை அழைத்திருப்பது தோல்வியோடு வாழவேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, அனுதினமும் வெற்றியோடு வாழவேண்டும் என்பதற்காகவே.

தோல்வி என்பது தேவ பிள்ளைகளுக்கு சொந்தமானது அல்ல, அது சாத்தானுக்கு சொந்தமானது. வெற்றி மட்டுமே தேவ பிள்ளைகளாக இருக்கிற நமக்கு சொந்தமானது.

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'வெற்றி வாழ்க்கை சாத்தியமே (தொடர் செய்தி, பகுதி 1) ~ ஜீவ அப்பம்'