வாக்காளன் பேசுகிறேன்...  | Ganapathi - The Man of Silence
நிற்கின்ற வேட்பாளர்களில் என்னிடம் இருத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் ஒரு வேட்பாளருக்கு வாக்கு அளிக்க முடிவு செய்துவிட்டேன்... அவர் வெற்றிபெறுவது கடினம் எனத் தெரிந்தும், மன நிறைவுடன் நான்...

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

vote_2837245f.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'வாக்காளன் பேசுகிறேன்... | Ganapathi - The Man of Silence'