வங்கிகளுக்கு 5 நாட்கள் விடுமுறை | 5 days off banks !
வங்கிகளு க்கு அடுத்த மாதம் 8ம் தேதி முதல் 12ம் தேதி வரை தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் தொடர் விடுமுறை வருவதால் வாடிக்கை யாளர்கள் பாதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டு ள்ளது.

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'வங்கிகளுக்கு 5 நாட்கள் விடுமுறை | 5 days off banks !'