முறையற்ற தூக்கம் இதய நோய்க்கு வழிவகுக்கும் !        |         imagphoto.blogspot.in
தூக்கத்துக்கும் இதய நோய்க்கும் சம்பந்தம் உண்டா? என்பது குறித்து அமெரிக்காவில் உள்ள வெர்ஜினியா பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்தனர்.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

http://juicemigourmet.com/wp-content/uploads/sleeping-beaut.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'முறையற்ற தூக்கம் இதய நோய்க்கு வழிவகுக்கும் ! | imagphoto.blogspot.in'