மழலையின் பசி
பசி பசி பசி
பார்க்கும் பார்வையில் ஒரு பசி
மழலையில் ஒரு பசி
மாலை வேகத்தில் ஒரு பசி
தகப்பன் வரும் வேளையில்
அதிமீறல் பசி
தகப்பன் வாங்கி வரும் பண்டத்தின் மீது பசி
தகப்பனுக்கு பல பசி
பொழுது விடிந்தாலும் பசி
பொழுது மறந்தாலும் பசி
பணப்பசி
பணம் கிடைத்தால் மதுப்பசி
தகப்பனுக்கு மதுமணம் அருந்தினால்
குழந்தைகளுக்கு தேடல் பசி
குழந்தைகள் முகம் பார்த்ததுமே
ஏக்கத்தின் பசி
பசி பசி பசி
தகப்பனின் பசியா
குழந்தையின் பசியா
என்ன இறைவா
இது யார் பசி

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'மழலையின் பசி'