நவகிரகமும் கரு வளர்ச்சியும்
கர்ப்பம் தரித்த முதல் மாதத்தில் கரு திருவடிவமாகவும் அதன் அதிபதி சுக்கிரனாகவும் அமைவார்கள்.
2வது மாதத்தில் கரு கடினமானதாக உருமாற அதன் அதிபதி செவ்வாய்.
3வது மாதத்தில் கரு வளர்ந்துள்ள நிலையில் அதன் அதிபதி குரு.
4வது மாதத்தில் கருவில் எலும்பு உருவாகும் நிலையில் அதிபதி சூரியன்
. 5வது மாதத்தில் கருவில் தோல் உருவாகும் நிலையில் அதிபதி சந்திரன்
. 6வது மாதத்தில் குழந்தையாகி முடி உருவாகும் நிலையில் அதிபதி சனி
. 7வது மாதத்தில் குழந்தைக்கு நினைவு உண்டாகும் நிலையில் அதிபதி புதன்.
8வது மாதத்தில் குழந்தைக்கு பசி தாகம் இவகளின் உணர்வு ஏற்படும் நிலையில் அதன் அதிபதிகள் சூரியன், சந்திரன்.
9வது மாதத்தில் குழந்தக்கு பசி தாகம் இவகளின் உணர்வு ஏற்படும் நிலையில். அதன் அதிபதிகள் சூரியன், சந்திரன்.
10வது மாதத்தில் குழந்தைக்கு பசி தாகம் இவகளின் உணர்வு ஏற்படும் நிலையில் அதன் அதிபதிகள் சூரியன், சந்திரன்.

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'நவகிரகமும் கரு வளர்ச்சியும்'