செந்தமிழ் என்று சொல்லிப் பார்
பக்கத்தில் வந்தாள்
பாசமழை பொழிந்தாள்
துக்கத்தில் இருந்த என்னைத்
துள்ளி எழவும் வைத்தாள் ......

கன்னித் தமிழ் என்றாள்
கதைகள் வடித்துச் சென்றாள்
அல்லியவள் அழகைக் கண்டு
அகம் குளிரச் செய்தாள்.....

மெல்லினமும் வல்லினமும்
மெருகூட்டும் தமிழ் மொழியே
தொன்மையான மொழியென்று
தொடர்ந்து உணர வைத்தாள்

என்னுயிரில் கலந்தவளோ
எழுது கவிதை என்றாள்
தன்னுயிராய் மதிப்பவளைத்
தாண்டி நானும் செல்வேனா

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'செந்தமிழ் என்று சொல்லிப் பார்'