ஏன் ஒரு நிறுவனம் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிட விரும்புகிறது?
பங்குச்சந்தையில் பங்குகளை வாங்குவது, விற்பது என்ற நிகழ்வுகளோடு சேர்த்து IPO, Delisting, Buy Back என்று பல நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன. பங்குச்சந்தையில் ஈடுபடுவர்கள் இந்த நிகழ்வுகளையும் கண்காணித்து வருவது மிக அவசியமானது.

இந்த நிகழ்வுகள் பற்றிய சரியான புரிதலுக்கு ஏன் ஒரு நிறுவனம் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிட விரும்புகிறது என்ற அடிப்படை காரணத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.


இந்த கட்டுரையின் நோக்கமும் அதுவே.

ஒரு நிறுவனம் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலில் இடம் பெறும் போது அந்த நிறுவனத்துக்கு சாதகங்களும் உள்ளன. அதே நேரத்தில் சில பாதகங்களும் உள்ளன.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

Share_Market_A_to_Z.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'ஏன் ஒரு நிறுவனம் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிட விரும்புகிறது?'