வாசகர்களின் கவனத்திற்கு, வரலாறு என்று நான் இங்கு குறிப்பிடும் கருத்துக்கள் சாதி, மதம் சார்ந்தவைகளைப் பற்றியதல்ல. தமிழ் என்ற ஒரு மொழியைப் பின்பற்றும் ஒரு இனம் அதாவது தமிழன்(ர்) என்ற மரபு மற்றும் அவ்வினத்தாரின் பழக்கவழக்கங்களின் அடிப்படையில் ஆராயப்பட்ட கருத்துக்களாகும்.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'எனது பயணம்: வரலாறு முக்கியம் அமைச்சரே !!'