இதென்ன இப்படிக் கனக்கிறது!
எண்ணங்களுக்கு எடையுள்ளதா
எனும் கேள்விக்கு விடையுள்ளதா?

கண்டெத்திய பாவங்களின்
கணக்கொரு கனம் - நாவால்
சொல்லிச் சேர்த்த பாவச்
சுமையொரு கனம்

செயல்களால் சேர்ந்ததும் - செய்ய
முயல்தலால் சேர்த்ததும்
நனவினில் சேர்த்ததும் - கண்ட
கனவினில் சேர்ந்ததும்


கேட்காமல் தேடிவந்த
கேளிக்கை கலைக்கூத்தென
செவிசேர்த்தப் பாவங்கள்
சிந்தையில் கனம் கூட்ட

வயல்வெளி விளைக்கும் நெல்லுடன்
இயல்பென விளையும் புல்லென
பொதியாகக் கூடிப்போய் - பாவம்
விதியாகிக் கனக்கிறதே!

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'இதென்ன இப்படிக் கனக்கிறது!'